Aviso Legal

En cumprimento do establecido no Art. 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico ( LSSI-CE), infórmase que esta páxina web, con dominio www.coregal.gal, é titularidade de COGAMI Reciclado de Galicia, S.L.

A responsable do servizo prestado a través da Web é:

COGAMI Reciclado de Galicia, S.L.
R/ República Checa, 17, Parque Empresarial Costa Vella, 15707, Santiago de Compostela.
Teléfono: 981 57 12 41
Enderezo de correo electrónico: coregal@coregal.gal
C.I.F.: B-15.467.962
Inscrita no Rexistro Mercantil de A Coruña, no Tomo 1521 do Arquivo, Sección Xeral, Folio 205, Folla C-11.992.

TERMOS E CONDICIÓNS

1. PERSOAS USUARIAS: O acceso e/ou uso deste portal de COGAMI Reciclado de Galicia, S.L. atribúe a condición de PERSOA USUARIA, que acepta, desde o dito acceso e/ou uso, as Condicións Xerais de Uso aquí reflectidas.

2. USO DO PORTAL: www.coregal.gal proporciona o acceso a multitude de informacións, datos e fotografías (en diante, “os contidos”) na internet pertencentes a COGAMI Reciclado de Galicia, S.L. A PERSOA USUARIA asume a responsabilidade do uso do portal. A PERSOA USUARIA comprométese a facer un uso adecuado dos contidos e servizos (por exemplo poderían ser servizos de chat, foros de discusión ou grupos de noticias que se cheguen a crear dentro do portal) que COGAMI Reciclado de Galicia, S.L. ofrece a través do seu portal e con carácter enunciativo pero non limitativo, a non empregalos para (i) incorrer en actividades ilícitas, ilegais ou contrarias á boa fe e á orde pública; (ii) difundir contidos ou propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de apoloxía do terrorismo ou atentatorio contra os dereitos humanos; (iii) provocar danos nos sistemas físicos e lóxicos de COGAMI Reciclado de Galicia, S.L. , dos seus provedores ou de terceiras persoas, introducir ou difundir na rede virus informáticos ou calquera outros sistemas físicos ou lóxicos que sexan susceptibles de provocar os danos anteriormente mencionados; (iv) tentar acceder e, no seu caso, utilizar as contas de correo electrónico doutras persoas usuarias e modificar ou manipular as súas mensaxes. COGAMI Reciclado de Galicia, S.L. resérvase o dereito de retirar todos aqueles comentarios e achegas que vulneren o respecto á dignidade da persoa, que sexan discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra a mocidade ou a infancia, a orde ou a seguridade pública ou que, ao seu xuízo, non resultasen adecuados para a súa publicación. En calquera caso, COGAMI Reciclado de Galicia, S.L. non será responsable das opinións vertidas polas persoas usuarias a través dos foros, chats, ou outras ferramentas de participación que se poidan chegar a crear dentro do portal web corporativo, así como nos perfís oficiais de redes sociais de COGAMI Reciclado de Galicia, S.L.

3. PROTECCIÓN DE DATOS: COGAMI Reciclado de Galicia, S.L. cumpre coas directrices e obrigacións reguladas no REGULAMENTO (UE) 2016/679 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos, a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos e garantía de dereitos dixitais e demais normativa vixente sobre protección de datos en cada momento, e vela por garantir un correcto uso e tratamento dos datos persoais empregados nos seus sistemas de información, así como a súa confidencialidade, integridade, dispoñibilidade e resiliencia en todo momento.

4. PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL: COGAMI Reciclado de Galicia, S.L. por si ou como cesionaria, é titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial da súa páxina web, así como dos elementos contidos na mesma (a título enunciativo, imaxes, son, audio, vídeo, software ou textos; marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, selección de materiais usados, programas de computador necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso, etc.), titularidade de COGAMI Reciclado de Galicia, S.L. ou ben das súas licenciantes. Todos os dereitos reservados. En virtude do disposto nos artigos 8 e 32.1, parágrafo segundo, da Lei de Propiedade Intelectual, quedan expresamente prohibidas a reprodución, a distribución e a comunicación pública, incluída a súa modalidade de posta a disposición, da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización de COGAMI Reciclado de Galicia, S.L. A PERSOA USUARIA comprométese a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidade de COGAMI Reciclado de Galicia, S.L. Poderá visualizar os elementos do portal e mesmo imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do seu computador ou en calquera outro soporte físico a condición de que sexa, única e exclusivamente, para o seu uso persoal e privado. A PERSOA USUARIA deberá absterse de suprimir, alterar, eludir ou manipular calquera dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estivese instalado nas páxinas de COGAMI Reciclado de Galicia, S.L.

5. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE: COGAMI Reciclado de Galicia, S.L. non se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen ocasionar, a título enunciativo: erros ou omisións nos contidos, falta de dispoñibilidade do portal ou a transmisión de virus ou programas maliciosos ou lesivos nos contidos, a pesar de adoptar todas as medidas tecnolóxicas necesarias para evitalo.

6. MODIFICACIÓNS: COGAMI Reciclado de Galicia, S.L. resérvase o dereito de efectuar sen aviso previo as modificacións que considere oportunas no seu portal, podendo cambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servizos que se presten a través da mesma como a forma na que estes aparezan presentados ou localizados no seu portal.

7. LIGAZÓNS: No caso de que en http://coregal.es”>www.coregal.gal dispuxésense ligazóns ou hipervínculos facía outros sitios da internet, COGAMI Reciclado de Galicia, S.L. non exercerá ningún tipo de control sobre os devanditos sitios e contidos. En ningún caso COGAMI Reciclado de Galicia, S.L. asumirá responsabilidade algunha polos contidos dalgunha ligazón pertencente a un sitio web alleo, nin garantirá a dispoñibilidade técnica, calidade, fiabilidade, exactitude, amplitude, veracidade, validez e constitucionalidade de calquera material ou información contida en ningún de devanditos hipervínculos ou outros sitios da internet. Igualmente, a inclusión destas conexións externas non implicará ningún tipo de asociación, fusión ou participación coas entidades conectadas.

8. DEREITO DE EXCLUSIÓN: COGAMI Reciclado de Galicia, S.L. resérvase o dereito para denegar ou retirar o acceso a portal e/ou os servizos ofrecidos sen necesidade de previo aviso, a instancia propia ou dun terceiro, a aquelas persoas usuarias que incumpran as presentes Condicións Xerais de Uso.

9. XENERALIDADES: COGAMI Reciclado de Galicia, S.L. perseguirá o incumprimento das presentes condicións, así como calquera utilización indebida do seu portal exercendo todas as accións civís e penais que lle poidan corresponder en dereito.

10. MODIFICACIÓN DAS PRESENTES CONDICIÓNS E DURACIÓN: COGAMI Reciclado de Galicia, S.L. poderá modificar en calquera momento as condicións aquí determinadas, sendo debidamente publicadas como aquí aparecen. A vixencia das citadas condicións irá en función da súa exposición e estarán vixentes ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.

11. LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICIÓN: A relación entre COGAMI Reciclado de Galicia, S.L. e a PERSOA USUARIA rexerase pola normativa española vixente e calquera controversia someterase aos Xulgados e tribunais competentes.

INFORMACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS FORMULARIOS PÁXINA WEB

Quen é a persoa responsable do tratamento dos seus datos?

Identidade: COGAMI Reciclado de Galicia, S.L.
CIF: B-15.467.962
Enderezo postal: R/ República Checa, 17, Parque Empresarial Costa Vella, 15707, Santiago de Compostela.
Teléfono: 981 57 12 41
Correo electrónico: coregal@coregal.gal

Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

En COGAMI Reciclado de Galicia, S.L tratamos os seus datos persoais facilitados a través do presente formulario coa finalidade de responder á súa consulta e/ou remitirlle a información que nos solicite.

Por canto tempo conservaremos os seus datos?

Conservaremos os seus datos persoais en tanto e canto sexan necesarios para responder á súa solicitude de información ou consulta, procedendo á súa supresión unha vez deixan de ter utilidade para a entidade.

Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

Para o suposto de que solicite información a través da nosa páxina web a base legal para o tratamento dos seus datos é o consentimento explícito e inequívoco que vostede nos facilita mediante a aceptación explícita desta política de privacidade.

A que persoas destinatarias comunicaranse os seus datos?

COGAMI Reciclado de Galicia, S.L pode compartir os seus datos persoais con aquelas empresas ou colaboradoras/es que son esenciais para poder prestarlle o servizo que nos solicita e que teñen a condición de encargadas de tratamento, estas/es colaboradoras/es subscribiron un contrato que garante a confidencialidade e seguridade dos seus datos. Igualmente, en caso de existir algún tipo de obrigación legal, COGAMI Reciclado de Galicia, S.L procederá a realizar as cesións legais dos seus datos ás que legalmente se atope obrigada.

Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos?

En virtude do establecido no RGPD podes solicitar:
Dereito de acceso: solicitar información daqueles datos persoais que dispoñamos.
Dereito de rectificación: comunicar calquera cambio nos teus datos persoais.
Dereito de supresión e ao esquecemento: solicitar a eliminación previo bloqueo dos datos persoais.
Dereito de limitación ao tratamento: restrinxir o tratamento dos datos persoais.
Dereito de oposición: pode retirar o consentimento do tratamento dos datos, opoñéndose a que se sigan tratando.
Dereito á portabilidade: solicitar unha copia dos datos persoais nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica para a súa transmisión a outra persona responsable.
Dereito a non ser obxecto de decisións automatizadas: solicitar que non se tomen decisións que se baseen unicamente no tratamento automatizado, incluíndo a elaboración de perfís, que produza efectos xurídicos ou afecte significativamente á persoa interesada.
Dereito a retirar o teu consentimento: en calquera momento sen que iso anule a lexitimación dos tratamentos que se efectuaron desde que se outorgou o consentimento ata que o retire.

Por iso, COGAMI Reciclado de Galicia, S.L. infórmalle que, en calquera momento e de forma gratuíta, pode exercitar os anteditos dereitos mediante a solicitude dos modelos pertinentes no correo electrónico ou na dirección indicada no primeiro punto da presente política de privacidade.

Cada solicitude de exercicio de dereitos que nos presente deberá conter no asunto a referencia “Exercicio dereitos RGPD” e incluír os seguintes datos: nome e apelidos, domicilio a efectos de notificación, fotocopia do Documento Nacional de Identidade ou Pasaporte, e petición concreta que se solicita. No caso de exercitarse en nome doutra persoa, deberase achegar un documento que acredite fidedignamente a representación ostentada.

Se vostede considera que algún dos dereitos anteriormente mencionados non foi respectado, terá dereito a presentar unha reclamación na Axencia Española de Protección de Datos. (https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php).